Flip book element

The 3rd Slice of Sadness Embedded in the Mind or the Agnostic of an Existing Remnant

$2,000

The 3rd Slice of Sadness Embedded in the Mind or the Agnostic of an Existing Remnant

Phiên Khúc Thứ Ba Của Nỗi Buồn Hiện Lên Trong Tâm Trí Hay Là Điều Bất Khả Tri Về Một Chứng Tích Tồn Tại

Oil On Canvas, Resin Coating | Sơn Dầu Trên Vải, Phủ Resin

SKU: LETHELAM-8 Category: Tags: , , , ,
Read more

The 4th Slice of Sadness Embedded in the Mind or the Agnostic of an Existing Remnant,

$4,000

The 4th Slice of Sadness Embedded in the Mind or the Agnostic of an Existing Remnant,

Phiên Khúc Số 4 Của Nỗi Buồn Hiện Lên Trong Tâm Trí Hay Là Điều Bất Khả Tri Về Một Chứng Tích Tồn Tại

Oil On Canvas, Resin Coating | Sơn Dầu Trên Vải, Phủ Resin

Read more

Tree No.12

$2,500

Tree No.12

Cây Số 12

Oil On Canvas, Resin Coating | Sơn Dầu Trên Vải, Phủ Resin

Read more

The Image of Death Will Always Be Present Inside an Empty Mind #2

$8,000

The Image of Death Will Always Be Present Inside an Empty Mind #2

Hình Ảnh Của Cái Chết Còn Lại Nguyên Vẹn Mãi Trong Một Tâm Trí Trống Rỗng #2

Resin, Bone, Animal Specimen, Oil Paint | Nhựa Poly, Xương, Tiêu Bản Động Vật Acrylic, Nhôm

65 x 270 x 81cm (Installed Dimension, Sold As 1 Piece)

Read more

The Image of Death Will Always Be Present Inside an Empty Mind #1,

$5,600

The Image of Death Will Always Be Present Inside an Empty Mind #1

Hình Ảnh Của Cái Chết Còn Lại Nguyên Vẹn Mãi Trong Một Tâm Trí Trống Rỗng #1

Resin, Bone, Animal Specimen, Oil Paint | Nhựa Poly, Xương, Tiêu Bản Động Vật Acrylic, Nhôm

SKU: LETHELAM-4 Category: Tags: , , , ,
Read more

The 2nd Slice of Sadness Embedded in the Mind or the Agnostic of an Existing Remnant

$2,000

The 2nd Slice of Sadness Embedded in the Mind or the Agnostic of an Existing Remnant

Phiên Khúc Số 2 Của Nỗi Buồn Hiện Lên Trong Tâm Trí Hay Là Điều Bất Khả Tri Về Một Chứng Tích Tồn Tại

Oil On Canvas, Resin Coating | Sơn Dầu Trên Vải, Phủ Resin

Read more

Landmark No.13

$4,500

Landmark No.13

Cột Mốc Số 13

Oil On Canvas, Resin Coating | Sơn Dầu Trên Vải, Phủ Resin

Read more

Visual Illusion. Mind. And Someone’s Sorrow

$4,500

Visual Illusion. Mind. And Someone’s Sorrow

Ảo Tưởng Thị Giác. Tâm Trí. Và Nỗi Buồn Của Một Ai Đó

Oil On Canvas, Resin Coating | Sơn Dầu Trên Vải, Phủ Resin

Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.